ඉංජිනේරු උදාහරණය

engineering example

ඉංජිනේරු උදාහරණය

සෑම ස්ථාපන ව්‍යාපෘතියකටම කාර්‍ය සාධන, නිෂ්පාදන හා අලෙවියෙන් පසු සේවාවන් තුළින් එහි කාර්‍ය සාධන දර්ශක මුළුමනින්ම ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බවට සහතික කර ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු; නව කාර්මික සංකල්ප සහ ප්‍රබල තාක්‍ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් වසර 20 කට ආසන්න වෘත්තීය වියලි කැටිති පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායමක් අප සතුව ඇත. ශක්තිය, ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල උසස් තත්ත්වයේ උසස් නිපැයුම් නිෂ්පාදනය කිරීම.

engineering example